Zertifiziert als AWS Certified Solutions Architect – Associate

Benjamin Herbert bio photo By Benjamin Herbert

Zertifizierung bestanden

Seit gestern bin ich offiziell zertifizierter AWS Certified Solutions Architect – Associate.

AWS Certified Solutions Architect – Associate